ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Πρόκειται για την συστηµατοποιηµένη συλλογή του ιστορικού και της
κατάστασης υγείας ενός ασθενούς,  ο οποίος δηµιουργείται,  διατηρείται και
συντηρείται από έναν ιατρό ή  µια Μονάδα υγείας ή άλλον επαγγελµατία φροντίδας
υγείας. Σύµφωνα  µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, Ιατρικός Φάκελος
είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς,  έτσι ώστε να αποτελεί τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής
αντιµετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον,
παρέχει πληροφορίες διοικητικής,  οικονοµικής και στατιστικής φύσεως,  καθώς και
ποιοτικού ελέγχου.

Οι ιατρικοί φάκελοι ταξινοµούνται σε σχέση µε : 

 • ƒ Το περιεχόµενο:  Φάκελος ενδο-νοσοκοµειακών ασθενών,  Φάκελος εξω-νοσοκοµειακών ασθενών, Φάκελος Φροντίδας Υγείας.  
 • ƒ Τη δοµή:  Φάκελος προσανατολισµένος στο πρόβληµα,  Φάκελος προσανατολισµένος στο χρόνο,  Φάκελος προσανατολισµένος στην εργασία, Φάκελος προσανατολισµένος στην αντιµετώπιση του ασθενή.  
 • ƒ Το σκοπό:  Νοσηλευτικός φάκελος,  Ακτινολογικός φάκελος,  Φαρµακευτικός φάκελος.  ƒ Το  µέσο που χρησιµοποιείται για την καταγραφή:  Χειρόγραφος φάκελος,
Ηλεκτρονικός φάκελος, Φάκελος Πολυµέσων, Φάκελος ασθενή σε µικροφίλµ.
Πάντως ανεξάρτητα από την  µορφή που έχει,  κάθε ιατρικός φάκελος θα
πρέπει να περιέχει όλα τα δεδοµένα – πληροφορία που σχετίζεται  µε την κατάσταση
υγείας του ασθενή.  Η πληροφορία αυτή αναλυτικότερα αφορά το ιστορικό,  τη
κλινική εξέταση,  τη διάγνωση,  τα αποτελέσµατα εργαστηριακών –  παρακλινικών
εξετάσεων,  τις απεικονιστικές εξετάσεις,  δηλαδή ακτινογραφίες,  αξονικές
4τοµογραφίες, µαγνητικές,  υπέρηχοι,  τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα και τις
ενδοσκοπικές εξετάσεις, δηλαδή γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση κτλ.
Συνήθως οι αντίστοιχες εξετάσεις συνοδεύουν τον φάκελο του ασθενούς υπό
την  µορφή  µε την οποία δηµιουργούνται στα αντίστοιχα εργαστήρια,  δηλαδή
προτυπωµένα έντυπα για  µικροβιολογικές –  βιοχηµικές εξετάσεις,  ακτινογραφικά
φιλµ,  χαρτιά ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων,  συνοδευόµενα  µε χειρόγραφα
δυσανάγνωστα ιστορικά  µε σύνθετες, αποδιοργανωµένες σηµειώσεις και περιγραφές
ελεύθερων κειµένων που περιλαµβάνουν συνώνυµα ή συντµήσεις,  που ανατρέπουν
την σωστή οργάνωση.
Αποτέλεσµα των  µορφών αυτών είναι η παραγωγή ενός  µεγάλου όγκου
ιατρικού φακέλου, µε  µεγάλη πιθανότητα απώλειας δεδοµένων, µε  µεγάλη δυσκολία
ανάκτησης πληροφορίας, µε ασύγχρονο συσχετισµό του ιστορικού  µε τις εξετάσεις
και την κλινική εξέταση.
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας σαφής ορισµός ή µια ξεκάθαρη άποψη για τα
συστήµατα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων  (ΗΙΦ), µε αποτέλεσµα να  µην υπάρχει
οµοφωνία τόσο για τον ΗΙΦ όσο και για την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδοµή του ΕΣΥ.


.

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η ιδέα του Ηλεκτρονικού φακέλου ξεκίνησε το 1969  από τον Dr. William
Edward Hammond II  ως το µέρος όπου αποθηκεύονται για πάντα όλες οι
πληροφορίες για έναν ασθενή,  προσφέροντας του έτσι τις καλύτερες υπηρεσίες,
παρέχοντας δηλαδή τη δυνατότητα της γνώσης κάθε λεπτοµέρειας του ιστορικού του
ασθενή  (εξετάσεις,  διαγνώσεις,  φάρµακα κτλ)  και συνεπώς τη συνολική αντίληψη
των προβληµάτων υγείας [3]. Το  µέρος αυτό είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αντί
των χάρτινων χειρόγραφων φακέλων, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συλλογή και
η χρονική παρουσίαση των δεδοµένων της κατάστασης υγείας των ασθενών ανά
πάσα χρονική στιγµή.
Η υλοποίηση του Ιατρικού φακέλου (TMR)  πραγµατοποιήθηκε  µε την
κατασκευή  µιας διασύνδεσης ανάµεσα σε ένα σκάνερ και έναν προσωπικό
υπολογιστή  (τύπου PDP 12), µε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα assembly που εκτύπωνε
το ιατρικό ιστορικό άµεσα από τον ασθενή στο Health Department at Duke
University.  Από το 1973  το κλείσιµο ραντεβού και οι πληρωµές των εξωτερικών
ασθενών λειτουργούσαν βάσει του πρώτου Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου (CPR).
Αργότερα οµάδα από πέντε γιατρούς και φοιτητές κατασκεύασε το GEMISCH,
δηλαδή  µια command line  γλώσσα που έτρεχε στα λειτουργικά συστήµατα εκείνης
της εποχής (RSX and VMS Operating Systems), βάσει του οποίου ειδικές εφαρµογές
αντικαταστάθηκαν από γενικότερες εφαρµογές. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα λεξικό από
µετα-δεδοµένα,  παράγοντας τον TMR  που εφαρµόστηκε σε ένα καρκινικό
νοσοκοµείο 60 κρεβατιών [3]


http://www.agandreashosp.gr/depts/Hlektronikos_Fakelos.pdf

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών
Το πρόγραμμα αυτό είναι μία συνέχεια, της επιτυχημένης εφαρμογής που πρωτοφτιάχτηκε από εμένα και τον συνάδελφο ιατρό, Αντωνακόπουλο Φώτη.

Η νέα, διαφορετική έκδοση, έχει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με την παλιά. Έτσι στην νέα έκδοση μέχρι στιγμής, μπορείτε να εισάγετε φωτογραφία (ακτινογραφία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή ότι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε και έχετε σαν εικόνα στον υπολογιστή σας), βίντεο, περισσότερα δημογραφικά στοιχεία, αυτόματος υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος αυτόματο καθημερινό backup της εφαρμογής με την ημερομηνία που έγινε στο όνομα του αρχείου. Ακόμα το πρόγραμμα προστατεύεται από κωδικό εισόδου. Έτσι είναι αδύνατον για ένα χρήστη που δεν γνωρίζει τον κωδικό αυτό, να δει τα στοιχεία που έχουμε καταχωρίσει για τους ασθενείς μας. Υπάρχει η σκέψη να μπούνε και κάποια άλλα πράγματα, ώστε να την κάνει ακόμα πιο δυνατή. Περιμένω και τις δικιές σας προτάσεις που θα βοηθήσουν στο να γίνει το πρόγραμμα αυτό ακόμα καλύτερο στο email
Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών 
Λίγα λόγια σχετικά με το πρόγραμμα και την πορεία που έχει ακολουθήσει

Τον Ιανουάριο του 2006 ξεκίνησε η δημιουργία αυτής της εφαρμογής, από τον ιατρό Ευτύχιο Κωνσταντουδάκη, ιατρό υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός) τότε. σε ένα χωριό του νομού Φωκίδας Ως ιδέα έχει στηριχτεί πάνω σε μία εφαρμογή της SysteM Συμβουλευτικής. Στην δημιουργία αυτής της εφαρμογής, βοήθησε και ο ιατρός Αντωνακόπουλος Φώτιος, ιατρό υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός) και αυτός τότε. Η κυρίως εφαρμογή κατασκευάστηκε από εμένα και το στατιστικό κομμάτι με τα ερωτήματα, από τον συνάδελφο ιατρό. Στην συλλογική προσπάθεια, βοήθησε και ο ιατρός Σπαθαράκης Γεώργιος, διευθυντής μας τότε στο Κ.Υ. που υπαγόμασταν, όπου με κάποιες υποδείξεις του, έγινε προσαρμογή  της εφαρμογής στα δεδομένα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για να μπορεί να δουλέψει χωρίς πρόβλημα σε Περιφερειακό Ιατρείο.

Η εφαρμογή αυτή ονομάστηκε Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ). Ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος φτιάχτηκε ώστε να μπορεί να βοηθήσει την καθημερινή δουλειά του κάθε ιατρού στο ιατρείο του. Σκοπός της είναι να μειώσει όσο το δυνατό την γραφειοκρατία της ιατρικής πράξης, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο στον ασθενή. Ακόμα με την συλλογή των στοιχείων μπορούνε να βγούνε πάρα πολύ χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, που σίγουρα μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα κυρίως στην πρόληψη.  

Η εφαρμογή ξεκίνησε να φτιάχνεται και πήρε την μορφή beta τον Μάρτιο του 2006, όπου άρχισα να την δοκιμάζω καθημερινά στο αγροτικό ιατρείο που ήμουν τότε. Τον Απρίλιο του 2006 είχε φτάσει στην τελική του μορφή, όπου άρχισε επίσημα πια να λειτουργεί κανονικά στο ιατρείο που είχα τότε. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση v1.0.

Η εφαρμογή φτιάχτηκε με την βοήθεια της Microsoft Access 2003. Ο ΗΦΑ μπορεί να δουλέψει χωρίς πρόβλημα σε συστήματα με πλήρως εγκατεστημένο το Microsoft Office 2002/2003/2007 (Όχι δηλαδή τυπική εγκατάσταση) με την απαραίτητη ύπαρξη φυσικά της Access. Δυστυχώς με παλιότερες εκδόσεις υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας των βιβλιοθηκών και δεν θα δουλέψει. Έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς πρόβλημα, με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και βελτιώνοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Τον Μάιο του 2006 έγινε προφορική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, στην Κέρκυρα, όπου απέσπασε πάρα πολύ καλές κριτικές και σχόλια. Στα τέλη του ίδιου μήνα αρχίζει η λειτουργία του προγράμματος και στο Π.Ι. της Αγ. Ευθυμίας. Τον Ιούνιο του 2006 εγκαθίσταται σε όλα τα Π.Ι. που βρίσκονται υπό την ευθύνη του Κέντρου Υγείας Ιτέας. Σύνολο η εφαρμογή τρέχει πια σε 11 ιατρεία πια. Σε 5 από αυτά, η εφαρμογή τρέχει σε μορφή δικτύου, σε δύο υπολογιστές, με κοινή βάση δεδομένων για τους δύο χειριστές-ιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου, αφού τα ιατρεία αυτά είναι διθέσια. Τον Σεπτέμβριο του 2006 εγκαθίσταται και στα 5 Περιφερειακά Ιατρεία που είναι υπό την ευθύνη του Κέντρου Υγείας Λιδορικίου, οπότε και με αυτά το πρόγραμμα τρέχει πια σε ολόκληρο τον νομό Φωκίδας. Το πρόγραμμα αυτή την στιγμή λειτουργεί / τρέχει σε όλα τα Π.Ι. περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Ιτέας από τον Ιούνιο του 2006, με απόλυτη επιτυχία. Από τις αρχές Σεπτέμβρη του 2006, τρέχει και σε όλα τα Π.Ι. που είναι υπό την ευθύνη του Κ.Υ. Λιδορικίου.

Το πρόγραμμα έχει δοθεί από τους δύο κατασκευαστές του προς χρήση στο Κ.Υ. Ιτέας και το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας εντελώς δωρεάν, με σκοπό να εξοπλιστούν όλα τα Π.Ι. της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Ιτέας αρχικά και στην συνέχεια τα Π.Ι. στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Λιδορικίου.


Τον Απρίλιο του 2007 παρουσιάζετε για 2η φορά ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών, στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα " Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών - Ένας χρόνος μετά ". Υπήρξε ενδιαφέρον από το κοινό, και έλαβε άριστες κριτικές. Ακόμα, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η επερχόμενη έκδοση για τα Κέντρα Υγείας, όπου υπήρχε η σκέψη να είναι διαθέσιμη στο μέλλον για όποιον ενδιαφέρεται. Επίσης την ίδια περίοδο τελειώνω επιτέλους και ένα αρχείο βοηθείας για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών. Αν και κανονικά έπρεπε να είχε φτιαχτεί αρχικώς, μαζί με την εφαρμογή, δυστυχώς λόγω έλλειψης χρόνου δεν ήταν δυνατό. Το αρχείο βοηθείας, δείχνει με εικόνες και παραδείγματα πως δουλεύει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος, δείχνοντας ακόμα και τα πιθανά μηνύματα λάθους που μπορεί να συναντήσετε.


http://ekonstadoudakis.blogspot.gr/2010/11/v-12.htmlΗλεκτρονικός  Ιατρικός  Φάκελος  Ασθενών
 • Η  βάση  ενός  σωστά  δομημένου, εξυπηρετικού  για  τους  χρήστες, αλλά  και  οικονομικά  αποδοτικού  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  αποτελείται  από  την  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας (ΠΦΥ), η  οποία  και  αποτελεί  το  πρώτο  σημείο  επαφής  του  πολίτη - ασθενούς  με  το  Σύστημα  Υγείας. Η  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας (ΠΦΥ)  για  να  λειτουργεί  με  την  σειρά  της  σωστά, αποδοτικά  και  εξυπηρετικά  για  τον  πολίτη, απαιτεί  ικανή  στελέχωση, αρχική, αλλά  και  συνεχιζόμενη  ιατρική - επαγγελματική  εκπαίδευση  και, οπωσδήποτε, πρακτική  οργάνωση. Το  σημείο  αιχμής  της  οργάνωσης  των  Κέντρων  Υγείας  και  των  Περιφερειακών  Ιατρείων  αποτελεί  η  δημιουργία, ύπαρξη  και  λειτουργία  Κάρτας  Υγείας - Φακέλου  Ασθενούς, έντυπου (εν ανάγκη  χειρόγραφου)  ή  ηλεκτρονικού. • Η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μπει από καιρό στην ζωή μας, κάνοντας την πιο εύκολη και δίνοντας την δυνατότητα να πράττουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν έχει συμβεί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) -όπως θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και καιρό- στην οποία η διείσδυση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει παραμείνει - πλην ελαχίστων ανά την Ελλάδα εξαιρέσεων- σε στοιχειώδες επίπεδο. Ενώ, λοιπόν, πάρα πολλοί θεσμοί, ιατρικοί,  κοινωνικοί και πολιτικοί, επισημαίνουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των ασθενών, μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. •     Ο Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς αποτελεί ή πρέπει να αποτελέσει την σπονδυλική στήλη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) και όχι μόνο, για λόγους ιατρικούς, επιδημιολογικούς, επιστημονικούς, κλπ. Η ηλεκτρονική μορφή του Ιατρικού Φακέλου οφείλει να προάγει την δυνατότητα συλλογής στοιχείων, την λακωνικότητα, την ακρίβεια, την ευχρηστία, την πρακτικότητα και την  ευλυγισία του συστήματος καταγραφής.

 • Σκοπός της συλλογικής προσπάθειας που έγινε στο Κ.Υ. Ιτέας ήταν η δημιουργία, ενός συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης - φακέλου ασθενούς. Η ιδέα αυτή υπήρξε απόρροια των αυξημένων αναγκών για καλύτερη, πιο εμπεριστατωμένη και ευέλικτη αρχειοθέτηση των περιστατικών στην ΠΦΥ, δίνοντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα για εξαγωγή χρήσιμων επιδημιολογικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.


Ως ιδέα έχει στηριχτεί πάνω σε ένα αρχείο της SysteM Συμβουλευτικής. Για την δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Access 2003. Η εφαρμογή έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τα σημερινά δεδομένα στην ΠΦΥ, αλλά και τα όποια μελλοντικά είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Υπεύθυνος για την κατασκευή, ανάπτυξη και δημιουργία της εφαρμογής είναι ο Ιατρός κ. Κωνσταντουδάκης Ευτύχιος, υπεύθυνος για την δημιουργία, κατασκευή ερωτημάτων και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων είναι ο Ιατρός κ. Αντωνακόπουλος Φώτης και επιστημονικός σύμβουλος ο Γενικός Ιατρός - Γηρίατρος κ. Σπαθαράκης Γεώργιος. Το πρόγραμμα έχει δοθεί από τους δύο κατασκευαστές του προς χρήση στο Κ.Υ. Ιτέας και το Γενικό Νοσοκομείο ’μφισσας εντελώς δωρεάν, με σκοπό να εξοπλιστούν όλα τα Π.Ι. της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Ιτέας αρχικά και στην συνέχεια τα Π.Ι. στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Λιδορικίου. Η λογική της δόμησης του προγράμματος είναι απλή ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Ιατρούς Υπόχρεους Υπηρεσίας Υπαίθρου (ΙΥΥΥ, αγροτικούς) που θα επανδρώνουν τα Π.Ι.. Επίσης, ο "Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών" παρέχεται δωρεάν σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ιατρό που εργάζεται σε Π.Ι. ή Κ.Υ.. Μοναδική συνθήκη για αυτό αποτελεί η άμεση επικοινωνία με κάποιον από τους κατασκευαστές του και όχι με το Κ.Υ. Ιτέας, όπου απλώς χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Το πρόγραμμα αυτή την στιγμή λειτουργεί / τρέχει σε όλα τα Π.Ι. περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. Ιτέας από τον Ιούλιο του 2006, με απόλυτη επιτυχία.


 Όταν ξεκινάει η εφαρμογή, αρχικώς βλέπει  κανείς το βασικό μενού, από όπου μπαίνει στην πρώτη επιλογή. Εκεί έχει την δυνατότητα να δει / εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς. Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής πλήρων δημογραφικών στοιχείων: Α.Μ. ασθενούς, ταμείο, οικογενειακή κατάσταση. Ακόμα μπορεί κανείς να ερευνήσει, εάν έχει ήδη εισάγει ένα ασθενή από παλαιότερη χρήση, ψάχνοντας σε όλα τα πεδία που έχει εισάγει πληροφορίες (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, Α.Μ., κτλ). Από εδώ πια μπορεί να κινηθεί στα υπόλοιπα μέρη της εφαρμογής, πάντα για τον συγκεκριμένο
ασθενή.


Όταν πατηθεί το κουμπί «Φαρμακευτική Αγωγή» εισέρχεται κανείς στην σελίδα που μπορεί να εισάγει την φαρμακευτική αγωγή που χορηγεί στον ασθενή του. Υπάρχει δυνατότητα αναγραφής έως και 20 φαρμακευτικών σκευασμάτων, καταγράφοντας τον τύπο του φαρμάκου, το σκεύασμα, την ημερομηνία χορήγησης, την ασθένεια για την οποία χορηγείται, τον αριθμό σκευασμάτων, καθώς και την δοσολογία τους.Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα καταγραφής και εμφάνισης τυχόν αλλεργιών που υπάρχουν σε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, με έντονα κόκκινα γράμματα, ώστε να αποτραπεί η πιθανή χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργικές αντιδράσεις στον ασθενή. Σχετικά με την καταχώρηση των φαρμάκων που χορηγούνται στον ασθενή, υπάρχει ήδη ένας  ενσωματωμένος  κατάλογος, ο οποίος, μάλιστα, έχει την δυνατότητα να εμπλουτισθεί, ενώ  έχει  την δυνατότητα  να  προτείνει  διάφορες  πιθανές ονομασίες  σκευασμάτων με την καταγραφή  των πρώτων γραμμάτων. Το ίδιο γίνεται και στην καταχώρηση των ασθενειών του ασθενή.


Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να καταχωρηθεί ο όποιος εμβολιασμός  κατά καιρούς έχει γίνει στον ασθενή ή  χρήστη  των  υπηρεσιών  υγείας. Η εφαρμογή μάλιστα διευκολύνει, υποδεικνύοντας πότε πρέπει να χορηγηθεί η επόμενη δόση στον ασθενή.Όταν πατηθεί το κουμπί «Επισκέψεις στο ιατρείο», από την σελίδα με τα δημογραφικά στοιχεία, μπορεί να καταχωρηθεί η επίσκεψη στο ιατρείο. Η εφαρμογή θα ζητήσει να της δοθεί μία ημερομηνία, έτσι ώστε να μπορεί να δείξει είτε την τελευταία επίσκεψη στο ιατρείο ή όλες  τις  επισκέψεις  από μία ημερομηνία και μετά που πραγματοποίησε ο ασθενής. Το κομμάτι αυτό της εφαρμογής δημιουργήθηκε ώστε να αντικαταστήσει την καταγραφή της επίσκεψης των ασθενών στο παραδοσιακό βιβλίο που ο νόμος υποχρεώνει να κρατείται. Έτσι με μερικά «κλικ», καταγράφεται η επίσκεψη πιο γρήγορα και πιο πλήρως  σε  σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Καταχωρείται ο ιατρός που διαχειρίσθηκε  το περιστατικό, το  εάν ο ασθενής ήρθε απλώς για συνταγογράφηση, για κάποιο οξύ περιστατικό ή για εμβολιασμό, εάν προσήλθε  ο  ίδιος στο ιατρείο ή εξετάσθηκε  σε  επίσκεψη κατ’ οίκον, εάν παραπέμφθηκε στο Κ.Υ. ή στο νοσοκομείο ή εάν το περιστατικό ήταν παιδιατρικό. Ο ιατρός καταχωρείται ώστε να μπορεί  να  μελετηθεί σε βάθος χρόνου, το  εάν η θεραπεία του εκάστοτε ιατρού ήταν αποτελεσματική, βοηθώντας έτσι τον κάθε επόμενο ιατρό που θα είναι στο Π.Ι. ή  Κ.Υ. να μπορεί να χορηγεί την πιο κατάλληλη και την πιο αποτελεσματική αγωγή. Ακόμα, καθώς τα περισσότερα Π.Ι. έχουν και από μερικά επισκεπτόμενα χωριά να καλύψουν, η εφαρμογή αφήνει να καταχωρηθεί για ποιο χώρο (ιατρείο ή επισκεπτόμενο χωριό / δημοτικό  διαμέρισμα), θα γίνει η καταγραφή. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο οξύ περιστατικό, μπορεί να καταγραφεί το  γεγονός  ότι έχει εξετασθεί και διαγνωστεί κατά την εξέταση στο ιατρείο ή κατ' οίκον, καθώς και η αγωγή που έχει χορηγηθεί. Επίσης, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να δει και στις προηγούμενες επισκέψεις για ποιο λόγο προσήλθε στο ιατρείο ο ασθενής.
Εκτός την φαρμακευτική αγωγή και την επίσκεψη, πρέπει να ληφθεί και ένα ατομικό ιστορικό, που να είναι αρκετά λεπτομερές. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν επιλεγεί από την σελίδα με τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, το κουμπί «Ιατρικό ιστορικό». Στην σελίδα που ανοίγει, εμφανίζονται 3 σελίδες που αλληλεπικαλύπτονται και στις οποίες μπορεί εύκολα να μεταβεί κάποιος από την μία στην άλλη. Στην πρώτη σελίδα καταχωρούνται αλλεργίες σε φάρμακα, άνθη, τρόφιμα ή ότι άλλο, χειρουργικές  επεμβάσεις, θεραπείες και τραυματισμοί  τα  οποία  είχε εμφανίσει / υποστεί  στο παρελθόν ο ασθενής.
Στην δεύτερη σελίδα υπάρχει μία σειρά από έτοιμες ερωτήσεις (κλειστό ερωτηματολόγιο), στις οποίες η απάντηση δίνεται σε μορφή «Ναι» ή «Όχι» καθώς, επίσης, καταγράφεται και εάν η αναφορά αφορά  σε παλιά νόσηση ή σε πρόσφατη. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν καλύπτουν ένα 90% των πιο πιθανών παθήσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος.Το ίδιο ισχύει και για την τρίτη σελίδα. Μάλιστα στην σελίδα αυτή έχουν προστεθεί και δύο ερωτήσεις καθαρά γυναικολογικής φύσεως.Όταν γίνει η καταχώρηση του ατομικού ιστορικού, από την σελίδα με τα δημογραφικά στοιχεία μπορεί κανείς να μεταβεί και να  καταχωρήσει ένα ιστορικό των συγγενών του ασθενούς, πατώντας πάνω στο κουμπί «Ιστορικό συγγενών». Στην σελίδα που ανοίγει, καταχωρείται η ύπαρξη παθήσεων που εμφανίζουν κάποια κληρονομική επιβάρυνση σε κάποιο άμεσο συγγενή και ότι άλλο μπορεί να βοηθήσει στην καταχώρηση του ιστορικού των συγγενών.Από την σελίδα με τα στοιχεία του ασθενούς μπορεί να γίνει η μετάβαση στο κομμάτι της εφαρμογής που γίνεται η καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αίματος / ούρων. Αυτό μπορεί να γίνει όταν πατηθεί το κουμπί «Εξετάσεις αίματος / ούρων». Στην σελίδα που ανοίγει βλέπει κανείς 4 αλληλεπικαλυπτόμενες σελίδες, όπου μπορούν  να καταχωρούνται οι εξετάσεις αίματος και ούρων που έχουν συνταγογραφηθεί στον ασθενή. Έτσι στην πρώτη σελίδα μπορεί να γίνει εισαγωγή στις πιο βασικές τιμές που υπάρχουν σε μία γενική εξέταση αίματος.
Στην επόμενη σελίδα μπορεί να γίνει εισαγωγή των αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεων αίματος. Υπόψη και εδώ, αλλά και στις άλλες σελίδες σε περίπτωση παθολογικής τιμής, αλλάζει το χρώμα του κουτιού και των γραμμάτων.


Στην τρίτη σελίδα μπορεί να γίνει εισαγωγή αποτελεσμάτων των ορμονολογικών  εξετάσεων, εξετάσεων πήξεως / ΤΚΕ, ανοσολογικών και ορολογικών εξετάσεων, δεικτών.
Η τελευταία σελίδα ασχολείται μόνο με τις εξετάσεις ούρων, όπου γίνεται καταχώρηση των  ευρημάτων.


Στο κεντρικό μενού, πατώντας το κουμπί «Στοιχεία Ιατρού», μπορούν να εισαχθούν τα στοιχεία του ιατρού που εξετάζει / συνταγογραφεί. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να καταχωρηθούν για την ορθή λειτουργία του προγράμματος.

Αναφορικά με την  εξαγωγή  στατιστικών, το πρόγραμμα δίνει πολλές δυνατότητες. Έτσι μπορεί να δείξει ποια άτομα έχουν συγκεκριμένη πάθηση ή πάθηση + ηλικία ή πάθηση + φάρμακο ή δύο παθήσεις, κτλ. Συνολικά μπορεί να παρουσιάσει 16 συνδυασμούς μεταξύ των στοιχείων πάθηση - ηλικία - φάρμακο - φύλο. Το πρόγραμμα μπορεί να εξάγει τα  αποτελέσματα είτε σε ψηφιακή μορφή, ώστε μετά να μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων με κάποιο άλλο πρόγραμμα στατιστικό (πχ Excel, SPSS) ή σε έντυπη μορφή, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολη αρχειοθέτηση των περιστατικών.Τελευταία δυνατότητα του προγράμματος είναι η εξαγωγή της ημερήσιας κίνησης  του ιατρείου καθώς και ενός μηναίου στατιστικού πίνακα. Η πρώτη δυνατότητα διευκολύνει πολύ την αποτροπή ταυτόχρονης καταγραφής των περιστατικών / συνταγογραφήσεων σε έντυπη μορφή. Με τον τρόπο αυτό γλιτώνει κανείς χρόνο, αφού στο τέλος της ημέρας  το μόνο που έχει να κάνει είναι να δώσει στο πρόγραμμα την ημερομηνία που θέλει σε μορφή ηη/μμ/εεεε και να τυπώσει την κίνηση εκείνης της ημέρας. Σχετικά με τον μηνιαίο στατιστικό πίνακα, το μηνιαίο είναι καθαρά υποκειμενικό, αφού υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μία οποιαδήποτε ημερομηνία ως αρχική και τελική. Έτσι, μπορεί να  εμφανίσει την κίνηση εβδομάδας, μήνα, εξάμηνου, έτους  ή  απλά  μιας  εποχής  του  έτους. Η έκθεση που δημιουργείται, εμφανίζει σε αριθμούς την κίνηση του υπήρξε κατά το χρονικό διάστημα που δόθηκε, βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα με την επισκεψιμότητα στο ιατρείο.http://users.otenet.gr/~kyiteas7/ilektronikos_fakelos_asthenon.htmΗλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών


Στη νέα έκδοση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενών, έχουν επέλθει πολλές αλλαγές, αλλά και πολλά νέα πράγματα, που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τον ιατρό στην καθημερινή του εργασία στο ιατρείο, στο νοσοκομείο, στον χώρο του εργασίας γενικώς. Η νέα έκδοση δεν έχει καμία σχέση με την παλιά, καθώς η προηγούμενη έκδοση έχει σταματήσει να δίνεται και να υποστηρίζεται εδώ και καιρό. Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των δεδομένων από την προηγούμενη έκδοση στη νέα. Θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητη εξαγωγή των δεδομένων, και να τα εισάγετε στη νέα έκδοση.

Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη προς όλους όσους θέλουν να την αγοράσουν. Το σκεπτικό είναι να βγούνε διάφορες εκδόσεις του προγράμματος, με γνώμονα πάντα την ειδικότητα του κάθε ιατρού. Αυτό γίνεται γιατί η κάθε ειδικότητα έχει άλλες ανάγκες καταγραφής από μία άλλη ειδικότητα, οπότε αυτές τις διαφορές θέλουμε να επισημάνουμε στη κάθε διαφορετική έκδοση.
Στην περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με τους δημιουργούς του προγράμματος, αφού αυτοί ξέρουν και μπορούν να σας βοηθήσουν σε όποιο πρόβλημα ή λάθος υπάρχει. Μέσα από την ίδια την εφαρμογή, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημιουργούς είτε μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω email.

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε λόγο της ύπαρξης ανάγκης ενός συστήματος μηχανογράφησης μέσα στο σύστημα υγείας. Ο καθημερινός φόρτος εργασίας ενός ιατρείου, μπορεί να γίνει δύσκολος χωρίς να έχει ένα έλεγχο και την σωστή επίβλεψη των ασθενών που βλέπει. Έτσι το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Χρησιμοποιώντας τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε μία πλήρη εικόνα του ασθενούς μας, με τα δημογραφικά του στοιχεία, αγωγή που έχει λάβει, ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, ακτινογραφίες, MRI ή όποια άλλη απεικονιστική εξέταση μας έχει φέρει. Το πρόγραμμα μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε αναδρομικά τι έχει συμβεί με τον ασθενή αυτό και πάντα να έχουμε μία πλήρη εικόνα, μέσα σε δευτερόλεπτα με ελάχιστο κόπο και χρόνο. Επίσης μπορούμε πάντα να έχουμε την κίνηση του ιατρείου μας, την ημέρα που θέλουμε ή για το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα για την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων, χρήσιμα για μελλοντικές μελέτες και για έρευνα.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι μια εξελισσόμενη ιδέα προσδιοριζόμενη ως μια μακροπρόθεσμη ηλεκτρονική διατήρηση πληροφοριών σχετικών με την κατάσταση της υγείας και τη φροντίδα υγείας ενός ατόμου, για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η συμβολή του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, στην αύξηση της αποδοτικότητας των επαγγελματιών υγείας αλλά και των υπολοίπων χρηστών του συντελεί στην αναγνώριση της αξίας του και στην πλήρη εφαρμογή και χρήση του στο περιβάλλον υγείας. Η αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών που συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη λήψη κρίσιμων για τη ζωή του ασθενούς αποφάσεων, στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικών φακέλων προκειμένου να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών φροντίδας υγείας αλλά και το δικαίωμα του ασθενούς στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων. Είναι ξεκάθαρο ότι το δικαίωμα του ασθενούς για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών του δεδομένων δεν μπορεί να υποβιβασθεί εξαιτίας της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Ο καθορισμός ηθικών και νομικών διαδικασιών και κριτηρίων όσο αφορά στην ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών σε πιθανούς χρήστες δεδομένων υγείας είναι απαραίτητος, αφού τυχόν αποκάλυψή τους θέτει σε κίνδυνο τη σχέση τόσο ιατρού ή νοσηλευτή–ασθενή, όσο και των μελών ολόκληρης της κοινωνίας αφού είναι πιθανό από τον φόβο αποκάλυψης τους, ο ασθενής να μην εμπιστευθεί κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο στην υγεία του αλλά και στη διατήρηση της δημόσιας υγείας.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχουν τα εξής:

 • Υπολογιστής με επεξεργαστή τουλάχιστον στα 2GHz και μνήμη το λιγότερο 512MB, ανάλογα με το λειτουργικό (Windows)
 • Έγχρωμη οθόνη με ανάλυση το λιγότερο στα 1024×768
 • Πλήρη εγκατάσταση του Microsoft Office 2002/2003/2007. Εάν έχει γίνει τυπική εγκατάσταση, το πρόγραμμα δεν θα τρέξει, αφού δεν θα έχουν εγκατασταθεί αρχεία-βιβλιοθήκες που χρειάζεται για να λειτουργήσει κανονικά. Εννοείται πρέπει να είναι εγκαταστημένη πλήρως η Access.
 • Προαιρετικά εκτυπωτή και cdrw/dvdrw για να εκτυπώνεται τα αποτελέσματα που σας βγάζει το πρόγραμμα και να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας της εφαρμογής.

http://blog.e-healthgr.com/greek-ehr/comment-page-1//


 Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι

Ο γιατρός επεξεργάζεται δεδομένα και πληροφορίες, μέσω των γνώσεων που διαθέτει.
Φάκελος Φροντίδας Υγείας Ασθενούς είναι η τεκμηριωμένη συγκέντρωση πληροφοριών με σκοπό τη διαφύλαξη και ανταλλαγή των γνώσεων
Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Φροντίδας Υγείας Ασθενούς είναι αναπαραστάσεις των φακέλων που έχουν δημιουργηθεί σε χαρτί. Δημιουργείται μια νέα προσέγγιση για ένα συνολικό αλλά και κατανεμημένο αρχείο φροντίδας υγείας (ΣΔΒΔ & δίκτυα / τηλεματική). Οι Φάκελοι Φροντίδας Υγείας περιέχουν δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό (οικογενειακό, ασθενούς), αποτελέσματα κλινικής εξέτασης και διαγνωστικών διαδικασιών, διαχείριση φαρμάκων, διαχείριση διοικητικής και οικονομικής φύσεως θεμάτων και εργαλεία για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και επεξεργασία των στοιχείων.
Οι Κλινικοί Φάκελοι είναι το σημαντικότερο ίσως εργαλείο για την υποστήριξη της ποιότητας στη κλινική φροντίδα. Είναι η βάση για συστηματική καταγραφή, την καταγραφή των προληπτικών μέτρων, την υποστήριξη της επικοινωνίας και την υπόμνηση προβλεπομένων προβλημάτων υγείας και προγραμματισμένων ενεργειών.
Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής για τους Φακέλους :
 • προσδιορισμός αποκλίσεων από αναμενόμενες καταστάσεις
 • νομική ισχύς
 • υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών της υγείας
 • υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής αξιολόγησης
 • υποστήριξη της ιατρικής εκπαίδευσης
 • συμβολή στην υποστήριξη αποφάσεων
 • πρόσβαση σε βάσεις γνώσεων
 • υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης
 • διευκόλυνση μελλοντικών εξελίξεων
Εξέλιξη σε σχέση με τους φακέλους σε χαρτί :
 • εντοπισμός φακέλου
 • εντοπισμός της πληροφορίας εντός του φακέλου
 • πληρότητα και περιεκτικότητα
 • ικανότητα έκφρασης
 • πιστότητα
 • πολλαπλή χρήση
 • προσαρμοστικότητα σε εξελισσόμενες ανάγκες και απόψεις
 • ευθύνη συγγραφέα
 • ασφάλεια του φακέλου
Η αρχιτεκτονική των Φακέλων Φροντίδας Υγείας αφορά όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και τον τρόπο οργάνωσής τους, ώστε να διατηρείται το πλήρες νόημά τους. Οι πληροφορίες μπορεί να εχουν τη μορφή είτε ελευθέρου κειμένου, είτε δομικών στοιχείων τα οποία διατηρούν την έννοια και το πλαίσιο υπό το οποίο καταγράφηκαν σε ορισμένο σημείο, χρόνο και από συγκεκριμένο επαγγελματία. Συνιστώσες της αρχιτεκτονικής είναι ο φάκελος, τα επεισόδια φροντίδας, οι επαφές, οι ομάδες στοιχειωδών πληροφοριών και οι στοιχειώδεις πληροφορίες. Με τις στοιχειώδεις πληροφορίες παρέχεται η δομή για την καταγραφή των τιμών των προς καταχώρηση στοιχείων (αριθμοί, τμήματα κειμένου, εικόνες, ήχοι, κλπ). Οι στοιχειώδεις πληροφορίες οργανώνονται σε υψηλότερες δομές, οι οποίες φέρουν περισσότερες πληροφορίες. Οι στοιχειώδεις πληροφορίες είναι κατασκευές για την αναπαράσταση των καταγραφών στον φάκελο (πληροφορία με έννοια όταν αντιμετωπίζεται μόνη της). Αποτελείται από όνομα και περιεχόμενο (σύμπτωμα : πόνος στο επιγάστριο, ρυθμός : 84/min, οικογενειακό ιστορικό : μητρικός διαβήτης) και όχι μόνο περιεχόμενο (διαβήτης, 85 mmHg). Οι ομάδες στοιχειωδών πληροφοριών παρέχουν τη δυνατότητα για την αλλαγή του σκοπού των δεδομένων (φάρμακα : τρέχουσα αγωγή ή απλός κατάλογος για το φαρμακείο). Αποτελούν σύνολο στοιχειωδών πληροφοριών (μια ή περισσότερες) ή και υποομάδες στοιχειωδών πληροφοριών (μια ή περισσότερες).
Έστω ότι ο λόγος επίσκεψης ήταν ανησυχία και πόνος στο επιγάστριο για 4 ημέρες, εμετός δύο φορές πριν 4 ημέρες. Οι πληροφορίες οργανώνονται ως εξής:
 • Ομάδα : πόνος
 • Όνομα στοιχειώδους πληροφορίας : τόπος,  τιμή : επιγάστριο
 • Όνομα στοιχειώδους πληροφορίας : διάρκεια, τιμή : 4 (μονάδες : ημέρες)
 • Όνομα στοιχειώδους πληροφορίας : σχόλιο, τιμή : ανησυχία
Στις επαφές περιέχεται το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την έκφραση των ιατρικών και νομικών προϋποθέσεων των δεδομένων φροντίδας υγείας. Περιέχεται και ο μηχανισμός για το έλεγχο τυχών προσθηκών. Οι επαφές παριστούν το μικρότερο σύνολο δεδομένων που μπορούν ασφαλώς να ανταλλαγούν μεταξύ συστημάτων ΗΙΦ. Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες καταγράφονται σχετικά με ένα ασθενή από ένα συγγραφέα/επαγγελματία υγείας, σε μιά μονάδα, κάποια χρονική στιγμή (καταγραφή των αποτελεσμάτων μιας εξέτασης, δημιουργία μιας έκθεσης σχετικά με το πρόβλημα του ασθενούς, ενσωμάτωση διαγνωστικών αποτελεσμάτων).

http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=508


3 Απρ 2010


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ηλεκτρονικός φάκελος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους υγείας και από όλους τους εργαζόμενους. Εφαρμόζεται σε κέντρα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, εξειδικευμένα κέντρα περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μέσα στα σύνορα μίας χώρας, στο στάδιο της πρόληψης, της φροντίδας και της αποκατάστασης. Επιτρέπει την επικοινωνία νοσοκομείου, ιατρού, επαγγελματιών υγείας, ασφαλιστικού φορέα, εργαστηρίου, φαρμακείου, αρχείων, νοσοκομειακών τμημάτων. Τα δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία, προγραμματισμός, φαρμακείο, ακτινολογικό, εργαστήρια, εμβολιασμοί, υπενθυμίσεις, λίστα προβλημάτων, λογιστήριο και άλλα) καταγράφονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τους σε ένα σημείο. Ο χειρισμός του μπορεί να γίνει από ιατρούς, νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας, διοικητικούς στον χώρο της υγείας (με σκοπό τη διαχείριση των οικονομικών), καθώς και άλλους φορείς για έλεγχο του επιπέδου υγείας, επιδημιολογικές έρευνες και για τη λήψη αποφάσεων.

Η κύρια χρήση του φακέλου υγείας είναι:
▪ Αξιολόγηση των κινδύνων για κάθε ασθενή
▪ Διευκόλυνση στην παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες
▪ Τεκμηρίωση και καταγραφή των παραγόντων κινδύνου του ασθενούς
▪ Εκτίμηση και καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης του αρρώστου
▪ Δημιουργία σχεδίων περίθαλψης
▪ Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων
▪ Καθορισμός πλάνου πρόληψης / συμβουλευτική γραμμή / υποστήριξη νοσηλευτικής φροντίδας
▪ Τεκμηρίωση παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή) [1]

Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός φάκελος χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της φροντίδας των ασθενών και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, για ανάλυση του επιπέδου βαρύτητας της ασθένειας, για τη διατύπωση τρόπων παροχής φροντίδας στην κλινική πράξη, για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και τον τρόπο διαχείρισης, για τον χαρακτηρισμό της χρήσης των υπηρεσιών από τους χρήστες, για παροχή βάσης δεδομένων, για εκτέλεση διασφάλισης ποιότητας και τέλος για αξιολόγηση του φόρτου εργασίας και της κατανομής πόρων.

Δευτερεύουσες εφαρμογές του φακέλου είναι η έρευνα και η συμβολή του στην εκπαίδευση, η χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας, η χρήση του ως εργαλείου οικονομικής διαχείρισης, η εφαρμογή του ως νομικού εγγράφου και για βιομηχανική εκμετάλλευση. [2]

Το Medical Records Institute από τις 7 Απριλίου μέχρι τις 18 Μαΐου του 2005, διεξήγαγε έρευνα μέσω διαδικτύου σχετικά με τους λόγους που πρέπει να εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός φάκελος και την ανάγκη εφαρμογής του σε εγκαταστάσεις υγείας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 280 εργαζόμενοι σε χώρους υγείας κυρίως από τις ΗΠΑ (ΗΠΑ 90.4%, Καναδάς 2.9%, Ινδία 1.1%, Αυστραλία 0.7%, Βέλγιο 0.7% και άλλα κράτη), εκ των οποίων το 2.9% ήταν νοσηλευτές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) και συγκρίνονται με αποτελέσματα του 2004, που συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο οργανισμό. Σύμφωνα με την έρευνα, ο κυριότερος λόγος χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου είναι η βελτίωση των κλινικών διαδικασιών και του τρόπου εργασίας. Ακολουθούν η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νοσηλευόμενων, η ανάγκη πρόσβασης στα αρχεία των ασθενών από όλους τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας και η ανάγκη μείωσης των ιατρικών λαθών.

Άλλο ερώτημα που περιλαμβανόταν στην έρευνα ήταν τα εμπόδια για τη χρήση και την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου στους χώρους υγείας που εργάζονται τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα (Πίνακας 2). Ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη πόρων, καθώς και η αδυναμία εφαρμογής οικονομικών λύσεων πληροφοριακών συστημάτων. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αποτελέσματα προηγούμενων ετών (2002, 2003 και 2004). [3]

Πίνακας 1. Αποτελέσματα έρευνας του Medical Records Institute για τους παράγοντες που οδηγούν στη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τη γνώμη των επαγγελματιών υγείας.Πίνακας 2. Εμπόδια για τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι απαραίτητο να καλύπτει την καταγραφή και τη συντήρηση του περιεχομένου του φακέλου και επιπλέον να αντιμετωπίζει επιτυχώς όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την ηλεκτρονική φύση του: [1] [4]
·Ασφάλεια: πρέπει να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, να πραγματοποιείται πιστή καταγραφή των κλινικών ενεργειών και των ενεργειών του χρήστη, ταυτοποίηση του χρήστη και έλεγχος πρόσβασης
·Απόδοση: να εξασφαλίζεται έγκαιρη και σχετική πρόσβαση
·Διασυνδεσιμότητα: είναι αναγκαία η δυνατότητα διανομής και ανταλλαγής δεδομένων. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την αναγνωσιμότητα των δεδομένων από ανθρώπους αλλά και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων από άλλα συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου. Είναι απαραίτητες οι συνδέσεις με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, π.χ. μέσω των συνδέσμων υπερ-κειμένου στο αρχείο στην ειδική βάση δεδομένων (π.χ. NLM).
·Ευρύτητα-περιεκτικότητα: είναι απαραίτητη η δυνατότητα υποστήριξης ευρείας γκάμας πρακτικών στον χώρο της φροντίδας, πολλών τύπων δεδομένων, εισαγωγής δεδομένων σε δομημένη μορφή καθώς και σε μορφή ελευθέρου κειμένου.
·Μεταφερσιμότητα: θα πρέπει τα συστήματα του ηλεκτρονικού φακέλου να είναι μεταφέρσιμα και συνενώσιμα μεταξύ ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισμικό και την εθνική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καθένας.
·Εμπιστευτικότητα: που επιτρέπει μόνο την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
·Εξέλιξη: είναι αναγκαία η δυνατότητα υποστήριξης ηλεκτρονικού φακέλου για μακρά χρονικά διαστήματα, μέσω της συμβατότητας επεξεργασίας του φακέλου από προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις συστημάτων λογισμικού ηλεκτρονικού φακέλου.
·Επεκτασιμότητα
·Διαθεσιμότητα / Δυνατότητα πρόσβασης: έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες και στις λειτουργίες από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
·Ευρεία χρήση προτύπων
·Συμβιβαστικότητα: με νομικές και άλλες απαιτήσεις επικύρωσης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν πρέπει απλώς να αποτελεί μεταφορά στοιχείων σε ψηφιακή μορφή. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί λειτουργίες όπως:
- Υποστήριξη λήψης αποφάσεων
- Επεξεργασία δεδομένων
- Επικοινωνία και διάθεση πληροφοριών
- Διαχείριση
- Στατιστική επεξεργασία
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται ταξινόμηση, ορολογία και κωδικοποίηση των δεδομένων. Η ταξινόμηση αφορά τα δεδομένα και τη σχέση μεταξύ αυτών. Βασίζεται σε προηγούμενες πληροφορίες (π.χ. διαγνώσεις, ιατρικές πράξεις, νοσηλευτικές παρεμβάσεις) και συντελεί στην απόκτηση καινούριας γνώσης. Η ορολογία περιλαμβάνει κατάλογο από όρους (ιατρικούς, νοσηλευτικούς κ.ά.) και τα συνώνυμά τους. Τέλος, η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία αντικατάστασης λέξεων ή ορισμών με συνδυασμό αριθμό και χαρακτήρων με συγκεκριμένο τρόπο. [5]

Κάθε εγγραφή μπορεί να περιέχει κωδικοποιημένους όρους, προερχόμενους από το λεξικό ιατρικών όρων που δημιούργησε το πρόγραμμα GEHR ή από άλλες ταξινομήσεις όρων (ICD-10, ICΜP, SNOMED, MESH κ.ά.). Οι κωδικοποιημένοι όροι που περιέχονται σε κάθε επαφή μπορούν να μεταφρασθούν αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις 9 γλώσσες που υποστηρίζει το λογισμικό Health.one, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ελληνική.

http://healthnotesandnews.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html

1 σχόλιο:

 1. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει η 3η πια αισίως έκδοση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών, με αρκετές βελτιώσεις και προσθήκες σε σχέση με τις πρώτες εκδόσεις.
  Demo : http://adf.ly/Dbqoy
  Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών - Παρουσίαση της 3.x : http://adf.ly/E3kKf
  Αποκτήστε τώρα τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών : http://adf.ly/DbqbF

  ΑπάντησηΔιαγραφή